Zwift WTRL | Codes, Symboler og DQ | Hvad betyder de?

21. sep 2022 | E-cykling, E-sport, Zwift

Når du kører Zwift og køre løb i Zwift League ZTRL, så kan du støde på en masse rytter koder og symboler.

Alle symboler og koder har betydning for din mulighed for at score point og deltage i ZTRL. Det er koder som du kan se i resultatet efter et endt løb.

Nedenfor får du alle koderne og symbolernes betydning.

Symboler

Dansk

 • Ingen pulsmålerdata er blevet overført fra dit udstyr til spillet
  • 0 point i A-division
  • 50 % point i alle andre divisioner
 • Ingen effektdata er blevet overført fra dit udstyr til spillet, hvilket resulterer i, at Zwift estimerer din effekt (ZPower)
  • Nul point i A-division
  • 50 % point i alle andre divisioner
 • TTT specifik – Registreret “tyvstart”, men straf afventer ved gennemgang*
  • *Ændret i ny TTT-opdatering til, at man bliver startet automatisk ikke kan tyvstarte. Du kan køre cyklen op i fart og bliver startet på rette tidspunkt
 • TTT-specifik – “Tyvstart”, tidsstraf er blevet påført*
  • *Ændret i ny TTT-opdatering til, at man bliver startet automatisk ikke kan tyvstarte. Du kan køre cyklen op i fart og bliver startet på rette tidspunkt
 • DNQ – Does Not Qualify udstedes til hold, der ikke har opfyldt minimumskravene til rytteren for løbet
 • DQD – Diskvalifikation udstedes til hold, der har overtrådt ligakravene
 • REG – Tilmelding udstedes til rytter, der ikke er fuldt registreret hos Zwiftpower og/eller WTRL
  • Tjek, at du har accepteret at dele dine data i din Zwift-profil, og at du har konfigureret og forbundet dine Zwiftpower- og/eller WTRL-konti korrekt
 • TMT – Too Many Teams er udstedt til en rytter har overskredet 2-holdsgrænsen pr. sæson
 • UPG – Rytterens løbskategori er blevet opgraderet, og rytteren bør nu køre i en højere division
  • En enkelt rytter i en TTT kan få hele holdet til at score nul point, da hele holdet har draget fordel af det
 • WKG – Rytter har gennemført kravet om 4 begivenhedsfaser i en sæson, men har overskredet divisionens grænser
  • 0 point til rytteren
  • Disse ryttere kan fortsætte til løbet den følgende uge med deres hold, men vil igen modtage WKG, hvis de overskrider divisionsgrænserne

Engelsk

 • No heart rate monitor data has been transmitted from your equipment to the game
  • 0 points in A division
  • 50% points in all other divisions
 • No power data has been transmitted from your equipment to the game resulting in Zwift estimating your power (ZPower)
  • Zero points in A division
  • 50% points in all other divisions
 • TTT specific – Detected early leaving team, but penalty pending upon review
 • TTT specific – Jumped start, time penalty has been applied
 • DNQ – Does Not Qualify is issued to teams who have not met the minimum rider requirements for the event
 • DQD – Disqualification is issued to teams who have breached the league requirements
 • REG – Registration is issued to rider who is not fully registered with Zwiftpower and/or WTRL
  • Check that you have agreed to sharing your data within your Zwift profile and that you have setup and linked your Zwiftpower and/or WTRL accounts correctly
 • TMT – Too Many Teams is issued to a rider has exceeded the 2-team limit per Season
 • UPG – Rider’s race category has been Upgraded and rider should now race in a higher division
  • A single rider in a TTT can cause the complete team to score zero points as the whole team has benefited
 • WKG – Rider has completed the 4 event stages requirement in a season but has exceeded the limits of the division
  • 0 points for the rider
  • These riders can continue to the race the following week with their team but will again receive the WKG if they exceed the division limits

Koder

Bemærk at ZwiftPower efter løbet vil blive opdateret med status for individuelle ryttere. Hvis et hold har fået en DQ, vil kun de ryttere, der forårsager DQ se deres ZP-resultat annulleret.

Jeg vil lige fremhæve to koder som er de mest almindelig og dem som de fleste ryttere søger efter. Nemlig Code 7 / Kode 7. Her har rytteren overskredet det maks der er sat for W/KG i den givne kategori, som der køres i.

Kører du WTRL – Zwift Racing League, så ryger halvdelen af holdets League Points (hvis det er TTT) for det løb, og rytteren er ude for resten af serien. Er det almindeligt løb, så mister man kun rytterens point for selve løbet.

Code 18 / Kode 18 er også meget almindelig. Her har rytteren enten kørt uden pulsmåler eller der er mistet forbindelse og puls-data er ikke registreret.

Dansk

 • Kode 1: Rytter afviste at deltage på holdet (Type:administrativ)
 • Kode 2: Rytter har ikke accepteret invitation fra holdet (Type:administrativt)
 • Kode 3: Holdes bil afgik “pen” – tilføjet holdet (Type:fejl)
 • Kode 5: Rytter har kørt i den forkerte “pen” (Type:tilmelding)
 • Kode 6: Rytter har kørt i det forkerte event (Type:tilmelding)
 • Kode 7: Rytteren har overskredet Division Power Limits (Type:power)
 • Kode 8: Rytteren har overskredet Race Division Category Limit (Type:power)
 • Kode 9: Over det maksimale antal ryttere på holdet (Type:administrative)
 • Kode 10: Under minimumskrav til antal af ryttere påholdet (Type:administrativ)
 • Kode 11: Rytter er ikke en del af et hold (Type:fejl)
 • Kode 12: IKKE-WTRL MEDLEM (Type:fejl)
 • Kode 13: Opfylder ikke min. biometriske krav (alder, højde, vægt osv.) (Type:administrativ)
 • Kode 14: Ingen effekt overført til Zwift (ZPOWER) (Type:power)
 • Kode 15: For mange ZPower-ryttere (Type:power)
 • Kode 16: TTT Team DQ (Type:fejl)
 • Kode 17: “Tyvstart” (Type:fejl)
 • Kode 18: Ingen pulsdata transmitteret til Zwift. (Type:fejl)
 • Kode 19: Urealistisk kørsel (Type:mistænkelig adfærd)
 • Kode 20: Brug af en anden persons Zwift-konto (Type:administrativ)
 • Kode 21: Kontakt WTRL (Type:administrativ)

Engelsk

 • Code 1: Rider declined to join team (Type: administrative)
 • Code 2: Rider han not accepted invite to team (Type: administrative)
 • Code 3: Team Car departed pen – added to team (Type: error)
 • Code 5: Rider has raced from wrong pen (Type: signup)
 • Code 6: Rider has raced in the wrong event (Type: signup)
 • Code 7: Rider has exceeded Division Power Limits (Type: power)
 • Code 8: Rider has exceeded Race Division Category Limit (Type:power)
 • Code 9: Above maximum number team racers (Type:administrative)
 • Code 10: Below minimum team racers requirement (Type:administrative)
 • Code 11: Rider is not part of a team (Type:error)
 • Code 12: NON-WTRL MEMBER (Type:error)
 • Code 13: Does not meet min biometric requirements (age,height, weight etc) (Type:administrative)
 • Code 14: No Power transmitted to Zwift (ZPOWER) (Type:power)
 • Code 15: Too many ZPower Riders (Type:power)
 • Code 16: TTT Team DQ (Type:error)
 • Code 17: Early Depart (Type:error)
 • Code 18: No Heart Rate Transmitted to Zwift. (Type:error)
 • Code 19: Riding unrealistically (Type:suspect behaviour)
 • Code 20: Using another persons Zwift account (Type:administrative)
 • Code 21: Contact WTRL (Type:administrative)

Har du husket at lave en gratis profil på Zwiftpower?

SE OGSÅ

Følg Linde eCykling’s Zwift streaming